ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຫລັກການພື້ນຖານ

ຫລັກການພື້ນຖານຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ

ເປັນມະນຸດສະທຳ
ກາແດງຖືກກຳເນີດຂື້ນມາເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດ ມີຈຸດປະສົງຄືການປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບການເຄົາລົບໃນສິດຂອງມະນຸດ ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມສຳພັນທະພາບຄວາມສາມັກຄີ ການຮ່ວມມືເພື່ອຄວາມສັນຕິສຸກທີ່ຍືນຍົງຂອງມະນຸດ.
ທ່ຽງທຳ, ບໍ່ມີຊັ້ນວັນນະ
ກາແດງບໍ່ໄດ້ຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ,ຊົນຊັ້ນ,ສາດສະໜາ ແລະ ລັດທິການເມືອງ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ, ຄວາມຮີບດ່ວນຂອງບັນຫາເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ.
ເປັນກາງ
ກາແດງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ບໍ່ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ,ເຊື້ອຊາດ,ສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດໆ…ບໍ່ວ່າເປັນເວລາໃດກໍ່ຕາມ.
ເປັນເອກະລາດ
ກາແດງເປັນອົງກອນເອກະລາດ ມີໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳ ໂດຍພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງໃນທຸກຂັ້ນໃນການປະຕິບັດໜ້າຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.
ສະໝັກໃຈ
ກາແດງເປັນອົງກອນສາທາລະນະກຸສົນ ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເຕັມໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດຫວັງສິ່ງຕອບແທນຈາກການກະທຳໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ.
ເປັນເອກະພາບ
ແຕ່ລະປະເທດມີສະພາກາແດງ ຫຼື ສະພາຊີກວົງເດືອນແດງ ໄດ້ພຽງແຕ່ສະພາດຽວ ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານມະນຸດສະທຳເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ,ຜູ້ປະສົບໄພຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.
ນ້ຳໃຈສາກົນ
ສະພາກາແດງ ຫຼື ຊີກວົງເດືອນແດງເປັນອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ມີຖານະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນເທົ່າທຽມກັນ.