ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຊາວໜຸ່ມປະກອບສ່ວນໃນການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃນໂຮງຮຽນ.

ໃນວັນທີ 26-27 ມັງກອນ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການເປັນແບບຢ່າງໃນການນຳພາສ້າງກິດຈະກຳຊາວຫນຸ່ມໃນໂຮງຮຽນປອດໄພ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນທີ່ຢູ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ໄອ່ຄຳ ສໍອິນໄຊ, ຮອງຫົວໜ້າກອງໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍການກຸສົນ ອົງການກາແດງລາວ, ມີຄະນະຄູຝຶກ ແລະ ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົົດ 15 ທ່ານ ຍິງ 08 ທ່ານ.
ການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະສ້າງອາສາສະຫມັກຊາວຫນຸ່ມໃຫ້ມີທັກສະນະໃນການເປັນແບບຢ່າງ
ໃນການນຳພາກິດຈະກຳ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ແລະ ຖ່າຍທອດບົດຮຽນຄວາມຮູ້ແກ່ຄູ ແລະ ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນ ໃນ 04 ໂຮງຮຽນເປົ້າຫມາຍໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນໂຮງຮຽນແລະບັນຫາສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາເບື້ອງຕົ້ນໃນການປັບຕົວໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ເສີມສ້າງການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບອາກາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນຕົວເມືອງ(Urban Community DRR, Resilience and Climate Youth Action) ຊຶ່ງໄດ້ ຜ່ານການຊະນະການແຂ່ງຂັນຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂອງອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມກາແດງ ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.
ໂຄງການນີ້ ປະກອບມີຫຼາຍກິດຈະກຳປິ່ນອ້ອມ ທີ່ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2022 ຈິ່ງຈະສຳເລັດ.