ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃຫ້ພະນັກງານກາແດງແຂວງແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21- 24 ມີຖຸນາ 2022 ນີ້ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ”ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ”ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງພາຍໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍການເປັນປະຂອງທ່ານ ໂພເພັດ ບຸນທອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານແລະສະຫວັດດີການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ທ່ານ ເຂັມເພັດ ສີວໍຣະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ; ທ່ານ ດຣ ບຸນເຖິງ ແກ່ນສີ ຫົວໜ້າອົງການກາແດງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພ້ອມດ້ວຍ ວິທະຍາກອນຈາກອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສຳມະນາກອນຈາກອົງການກາແດງແຂວງ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 37 ຄົນ ຍິງ 13 ຄົນ.
ການອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນ່ໃສການເພີ້ມຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານວຽກງານໄພພິບັດ,ການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງແຂວງ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈກຽ່ວກັບວຽກງານກາແດງ ເຊິ່ງໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກາແດງ,ຂະບວນການກາແດງ, 7 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກາແດງ,ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສາຍພົວພັນການປ່ຽນແປງດິນພ້າອາກາດ ແລະ ການເກີດໄພພິບັດ, ການປົກປ້ອງໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການມອດໄພ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຈຳລອງເຫດການ ເພື່ອປະຕິບັດຕົວຈິງ; ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານອົງການກາແດງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັງເກີດໄພພິບັດ, ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການພາຍຫຼັງເກີດໄພພິບັດໄດ້ ແນໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດໃຫ້ຖືກຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ທັນເວລາ.ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ພະນັກງານກາແດງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ພາລະບົດບາດ, ສິດ,ໜ້າທີ່, ວິທີການຮັບມືທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ນຳເອົາໄປນຳໝູນໃຊ້ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ.
ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນໄປເປັນເວລາ4ວັນຈຶ່ງສຳເລັດ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (IFRC).