ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ 14 ມິຖຸນາ 2020

ເລືອດປອດໄພ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບປອດໄພ, ບໍລິຈາກເລືອດປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີສຸຂະພາບທີ່ດີ

Safe blood saves lives,Give Blood and Make the World a Healthier Place

ດັ່ງບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ:

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ ແມ່ນວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ຫຼື(World Blood Donor Day)-ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງມາແຕ່ປີ 2004 ແລະປີ 2005 ກໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢ່າງເປັນທາງການໃນການປະຊຸມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຄັ້ງທີ 58;  ຊຶ່ງປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກໄດ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະ ຫຼອງ ເພື່ອເປັນການສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດຕໍ່ຊີວິດ ນັ້ນຄືຄືການບໍລິຈາກເລືອດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ເພື່ອຊ່ວຍຄົນເຈັບ ແລະສ້າງຄວາມສໍານຶກໃນເລື່ອງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດທີ່ປະຈໍາ ແລະສະໝໍ່າສະເໝີ. ເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນເລືອດ ທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກໃນແຕ່ລະປີ ຢູ່ທົ່ວໂລກສາມາດຊ່ວຍຊີວິດຄົນເຈັບໄດ້ນັບລ້ານ ແລະຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາຕາມສະຖີຕິປີ 2019 ມີຄົນເຈັບທີ່ໃຊ້ເລືອດເຂົ້າໃນການປິ່ນ ປົວກວມເອົາ 40,587 ເທື່ອຄົນ.

ຈໍານວນຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ເລືອດເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວໄດ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ ທົບຈາກການເກີດລູກຜິດປົກກະຕິ ເສຍເລືອດຫຼາຍ, ເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງຂັ້ນຮ້າຍແຮງ, ຈາກພະຍາດໄຂ້ຍຸງ (Malaria), ໄຂ້ເລືອດອອກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ລວມເຖິງຄົນເຈັບທີ່ຜິດປົກກະຕິຂອງລະ ບົບການສ້າງເມັດເລືອດໃນແອ້ກະດູກ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອຸບັດເຫດພາວະສຸກເສີນ, ໄພທາງທໍາມະຊາດ ລວມເຖິງການຜ່າຕັດຊະນິດຕ່າງໆ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການເລືອດຢູ່ທົ່ວໂລກ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ການໄດ້ຮັບເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນເລືອດ ຈາກເລືອດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະປອດໄພ ຍັງເຮັດໄດ້ພຽງໃນບາງປະເທດເທົ່ານນັ້ນ ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍປະເທດ ຍັງຄົງປະສົບກັບບັນຫາ ແລະຍັງເປັນຄວາມທ້າທາຍໃນດ້ານການຈັດຫາເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນເລືອດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະປອດໄພ.

ສໍາລັບແນວຄວາມຄິດຂອງວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກໃນປີ 2020 ຄື ການປຸກລະດົມໃຫ້ມີການບໍລິ ຈາກເລືອດ, ການບໍລິການເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນຂອງເລືອດທີ່ປອດໄພ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍຊີວິດຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ປອດໄພ ພ້ອມທັງເປັນການປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ສັງຄົມປະກອບສ່ວນໃນການບໍລິຈາກເລືອດຫ^ຼາຍຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ ເປັນສັງຄົມທີ່ມີຈິດໃຈເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄດ້ແກ່:

ເລືອດປອດໄພ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບປອດໄພ, ບໍລິຈາກເລືອດປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຫຼື

Safe blood saves lives, Give Blood and Make the World a Healthier Place

 

       ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດປີນີ້ ແມ່ນມຸ່ງເນັ້ນເຖິງຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເປັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະເປັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງປະຈໍາ.

ເພື່ອໃຫ້ມີການບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ພຽງພໍ ແລະປອດໄພ ທັງຜູ້ໃຫ້ ແລະ ຜູ້ຮັບນັ້ນ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ໜວ່ຍງານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ອົງການກາແດງ ແລະໜ່ວຍງານດ້ານການບໍລິການເລືອດ ຈົ່ງໄດ້ດຳເນີນການກຽມຄວາມພ້ອມໃນການວາງໂຄງສ້າງ ການຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ທີ່ຈະເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນຈາກຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈ, ການບໍລິຫານຈັດການດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ  ແລະການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບໃນການເກັບຮັກສາເລືອດ.

ວັນ​ທີ 14 ມິຖຸນາ ແມ່ນວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ແລະການຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນດັ່ງກ່າວດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຊັ້ນຄົນຕ່າງໆຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ແລະ ກໍ​ເປັນວັນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສໍາຄັນທີ່​ສຸດ ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ບໍລິຈາກ​ເລືອດທັງຫຼາຍ​ ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ​ກໍແມ່ນ ບັນດາ​ຜູ້​ບໍລິຈາກ​ເລືອດຢູ່​ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 50.000 ຄົນໃນປີ 2019.

ສະເພາະປີ 2019 ຜ່ານມາ ບັນດາສູນເລືອດຢູ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັບການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດການປຸກລະດົມ ແລະຈັດຮັບບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1,650 ຄັ້ງ ແລະມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນບໍລິຈາກເລືອດ 96,845 ເທື່ອຄົນ ແລະໄດ້ຮັບເລືອດຕົວຈິງ 55,405 ເທື່ອຄົນ/ຖົງ ຫຼືເທົ່າກັບ 100,74% ຂອງແຜນການປີ 2019 (ແຜນການແມ່ນ 55,000 ຖົງ, ປະຕິບັດໄດ້ລື່ນແຜນການ). ຈໍານວນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດແບບສະຫມັກໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງສີ່ງຕອບແທນໄດ້ກວມເອົາ 92% ຂອງການບໍລິຈາກເລືອດທັງ  ໝົດ. ສຳລັບ ປີ 2020, ຄາດຫມາຍສູ້ຊົນທົ່ວປະເທດຈຳໃຫ້ບັນລຸ 60,700 ຖົງ ໂດຍແບ່ງຕົວເລກໃຫ້ແຕ່ລະແຂວງນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ.

ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ສະເພາະຢູ່ສູນກາງ ພວກເຮົາມີແຜນຈັດກິດຈະກຳຮັບບໍລິຈາກເລືອດແບບເປີດກວ້າງຂື້ນ ຢູ່ທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ໃນວັນທີ່ 12 ມິຖຸນາ 2020.

ສຳລັບຢູ່ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ໃນທົ່ວປະເທດ ກໍ່ຈະມີກິດຈະກໍາແບບນີ້ຕາມເວລາ ແລະເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມຂອງແຕ່ລະແຂວງເຊັ່ນກັນ.

ໃນໂອກາດວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ ວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ ຊຶ່ງຈະໝູນ ວຽນມາອີກເທື່ອໜຶ່ງນັ້ນ ໃນປີນີ້ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ-ອົງການກາແດງລາວ ໃນນາມກອງເລຂາຂອງຄະນະກໍາມະການສົ່ງເສີມການບໍລິຈາກເລືອດ-ສົ່ງເລືອດແຫ່ງຊາດ ຂໍສະແດງເຖິງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະຂອບໃຈຢ່າງສູງມາຍັງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ທັງບໍລິຈາກເລືອດ, ທັງເຮັດໜ້າທີ່ການປຸກລະດົມເຊີນຊວນ ແລະທັງເປັນຜູ້ປະກອບ ສ່ວນດ້ານວັດຖຸປັດໃຈ ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກຂອງແຕ່ລະປີ.

ໃນໂອກາດນິີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງ ຂໍເຊີນຊວນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ນັກຮຽນ-ນັກ ສຶກສາ, ພໍ່ຄ້າ-ຊາວຂາຍ ຕະຫຼອດເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຫາກທ່ານມີເງື່ອນໄຂ ອາຍຸ 17-60 ປີ, ນໍ້າໜັກ 45 ກິໂລຂື້ນໄປ, ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແມ່ນຂໍເຊີນຊວນໄປຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດນຳພວກເຮົາທີ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກ ຕຶກຫຼັງໃໝ່ຊັ້ນ 4  , ໃນວັນສຸກ ທີ່ 12 ມິຖຸນາ 2020, ເວລາ ເລີ້ມແຕ່ 8:30 ໂມງຫາ 16:00 ໂມງ,  ໂດຍທາງສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ຈະມີກິດຈະກໍາຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ການໃຫ້ສໍາພາດເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດ, ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລືອດ ແລະການບໍລິຈາກເລືອດ.

ນອກຈາກບໍລິຈາກຢູ່ສະຖານທີ່ຈັດກິດຈະກຳແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດມາບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ທີ່ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ເລີ່ມແຕ່ 08:30-15:30ມ ທຸກມື້ ເປີດຮັບບໍລິຈາກປະຈຳ ບໍ່ເວັ້ນວັນພັກທາງລັດຖະການ.

ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ອວຍພອນໄຊອັນປະເສີດ ມາຍັງຜູ້ນໍາພັກ-ລັດ, ການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນ-ນິຕິບຸກຄົນ, ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ວຽກງານການບໍລິຈາກເລືອດ ຢູ່ປະເທດລາວເຮົາ ມີການພັດທະນາໄປທາງທີ່ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງຕື່ມອີກໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂໍຂອບໃຈ!