ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມມື້ທີ2ແລະ3

ຊຸດຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີ ແລະ ການວາງແຜນໂຄງການ