ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ກອງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ແມ່ນ ການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຊຸມຊົນ, ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ, ສຸຂາພິບານ, ອະນາໄມ, ໂພສະນາການ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ດ້ວຍການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ.

ກອງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ປະກອບມີ:

  1. ພະແນກສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
  2. ພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ
  3. ພະແນກສຸຂະພາບສຸກເສີນ