ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1955 – 1965

  1. ສະພາກາຊາດລາວ  ມີພະນັກງານຈຳນວນທັງໝົດ   73   ທ່ານ , ຍິງ  2  ທ່ານ,  ໃນວັນທີ  01  ມັງກອນ 1955  ພະນັກງານໃນຈໍານວນ  73  ທ່ານນັ້ນ,  ເປັນທ່ານໝໍ   6   ທ່ານ,  ນອກຈາກນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກວິຊາອາຊີບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນພະນັກງານຢູ່ແຕ່ລະ ກະຊວງ , ທະບວງກົມ , ທະຫານຊັ້ນນາຍພັນ ແລະ ນາຍພົນຈຳນວນໜຶ່ງ.
  2. ໄດ້ມີກົດລະບຽບຂອງສະພາກາຊາດເພື່ອເປັນຂອບເຂດໃນການຄຸ້ມຄອງ,  ລວມມີ  10 ພາກ ແລະ 36 ມາດຕາ ຮັບຮອງເອົາຈາກກອງປະຊຸມຄະນະສ້າງຕັ້ງ  ແລະ  ລົງລາຍເຊັນຈາກປະທານສະພາກາຊາດລາວ,  ທ່ານ ດຣ ອຸດົມ ສຸວັນນະວົງ,  ລົງວັນທີ 1 ມັງກອນ
  3.     ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາໃນການປະຕິບັດວຽກງານກາແດງ 07 ທ່ານ.