ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1956 – 1973

ຄະນະກຳມະການ ຂອງສະພາກາຊາດແຫ່ງຣາຊອານາຈັກລາວ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ .