ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1978-1987

ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ   ສະພາກາແດງລາວ   ໃນຕະຫລອດເປັນເວລາ  10  ປີຜ່ານມາແຕ່ປີ 1978  –  1987  ແລະ  6  ເດືອນຕົ້ນປີ  1987 ,  ການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະມາ  ,  ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັບແຕ່ກາງປີ  1977  ມາຮອດ  ທ້າຍ   ເດືອນມີຖຸນາ  1987 , ໄດ້ມີຄະນະກໍາມະການ  2  ທ່ານ ,  ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນໂລກສະລາ  ແລະ  1 ທ່ານຖືກຍົກຍ້ານໜ້າທີ່ໄປຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່. ສະນັ້ນ, ສະພາກາຊາດລາວຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່,   ເຊິ່ງອິງໃສ່ໜັງສືເລກທີ  965 / ກຊສ .  ສະເໜີຕໍ່ສະພາລັດຖະມົນຕີ  ແລະ ໄດ້ຮັບຕອບ, ການແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສະພາລັດຖະມົນຕີເລກທີ  1440  /  ຫສລ  ,  ລົງວັນທີ  17  /  11  /  87  ເຫັນດີໃນຫຼັກການ  ,  ແຕ່ສ່ວນພະນັກງານຈະມາປະກອບເຂົ້ານັ້ນ,  ຄວນປຶກສານໍາຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງຢ່າງລະອຽດຕື່ມ ແລະ ບໍຄວນຈັດຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ.

 

  • ໃນໄລຍະນີ້, ກໍມີສູນເລືອດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ, ຊຶ່ງມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ.
  • ວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ວຽກງານຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ.
  • ການຂະຫຍາຍສາຂາລົງແຂວງ, ກໍໄດ້ຮັບການອານຸມັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ 5 ແຂວງ, ແຕ່ໄດ້ສາຂາພຽງແຕ່ 4 ແຂວງຄື:  ແຂວງຈໍາປາສັກ  ,   ແຂວງກໍາແພງນະຄອນວຽງຈັນ ,  ແຂວງວຽງຈັນ  ແລະ  ແຂວງຫຼວງພະບາງ.  ສ່ວນແຂວງສະຫວັນນະເຂດນັ້ນ,  ພໍແຕ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຜູ້ຕາງໜ້າພຽງເທົ່ານັ້ນ.