ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1993 – 1997

 1. ວັນທີ 9 / 9 / 1993  ໂດຍອິງຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ສະບັບເລກທີ 20 / ກມສພ , ລົງວັນທີ 27 / 4 / 1993 ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຊັບຊ້ອນພະນັກງານຢູ່ຂະແໜ່ງການຕ່າງໆ  ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນຫົວໜ້າ , ຮອງຫົວໜ້າກໍາມະການຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປປະຈໍາການຢູ່ສະພາ . ດັ່ງນັ້ນ , ໃນມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ເລກທີ 58 / ກມສພ , ຈຶ່ງຕົກລົງໃນ ມາດຕາ 1 ໃຫ້
 2.  ທ່ານ  ດຣ.  ຄຳລຽງ  ພົນເສນາ   ກໍາມະການປະຈໍາ , ຫົວໜ້າກໍາມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ , ທັງເປັນປະທານລັດຖະສະພາສາກົນຂອງລາວ.  ເຊົາດໍາລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນ ປະທານສະພາກາແດງລາວ  ເພື່ອໄປເຮັດວຽກເປັນຄະນະປະຈຳຢູ່ກຳມາທິການພົວພັນຕ່າງປະເທດ  ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ.  ມາດຕາ 2: ແຕ່ງຕັ້ງ  ທ່ານ  ດຣ.  ພູເງິນ ດວງສິດທິ ,  ເປັນຜູ້  ຮອງປະທານ  ສະພາກາແດງລາວ  ທັງເປັນຜູ້ຮັກສາການປະທານສະພາກາແດງລາວ  ເພື່ອສົມທົບກັບຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະພາກາແດງ ເພື່ອດຳເນີນການປັບປຸງ ບູລະນະການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານ ຂອງ  ອົງການກາແດງລາວ  ເຊິ່ງປະກອບມີວຽກງານທີ່ເຄື່ອນໄຫວຄື :
 • ວຽກງານອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ ,
 • ສູນບໍລິຈາກເລືອດ ,
 • ການສົງເຄາະ ມີສຸສາລາກວດສຸຂະພາບໃຫ້ຜູ້ດ້ວຍໂອກາດ,
 • ໃຫ້ຜູ້ມາເອົາເລືອດອອກ,
 • ຕັ້ງຢູ່ສູນບໍລິຈາກເລືອດ.

ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຮັກສາການ  ປະທານ ສະພາກາແດງລາວ ແລ້ວ , ໄດ້ມີການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ແລະ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະພາກາແດງລາວຄືນໃໝ່ , ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃນເວລານັ້ນ , ອອກມາເປັນດໍາລັດ 188 / ນຍ,  ລົງວັນທີ 30 / 11 / 1993, ໂດຍກໍານົດເອົາ 7 ຫຼັກການຂອງກາແດງສາກົນບັນຈຸເຂົ້າໃນ ດຳລັດ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ມາດຕາທີ 2.

ການຂະຫຍາຍສາຂາກາແດງຂັ້ນແຂວງ ,

 ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ເປີດການບໍລິການວຽກງານຂອງການແດງຄືນຢູ່  5  ແຂວງໃຫຍ່, ໂດຍອິງຕາມຂໍ້  4  /  1  ຂອງມາດຕາ  4  ,  ດໍາລັດ  188  /  ນຍ  ຈຶ່ງໄດ້ມີການເປີດສາຂາຂຶ້ນຢູ່ບາງແຂວງຄື:

 • ສາຂາກາແດງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  :  ເປີດຂຶ້ນວັນທີ  12 / 10 / 1993 ໂດຍແມ່ນສະພາກາແດງປະເທດສະວິດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນ  ແລະ  ວິຊາການ.
 • ສາຂາກາແດງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍາມ່ວນ, ເປີດຂຶ້ນວັນທີ 6 / 8 / 1994.
 • ສາຂາກາແດງ ແຂວງຈຳປາສັກ   ແລະ  ສາລະວັນ  ,  ເປີດຂຶ້ນວັນທີ  8  ແລະ  9 / 4 / 1995  ຕາມລໍາດັບ, ໂດຍຈາກ  ສະພາກາແດງ  ປະເທດເນເທີແລນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານທຶນ  ແລະ  ວິຊາການ.
 • ສາຂາກາແດງ  ແຂວງເຊກອງ    ແລະ   ອັດຕະປື  ,  ເປີດຂຶ້ນວັນທີ  24  ແລະ 25 / 06 / 1996   ສະພາກາແດງປະເທດ ເນເທີແລນ  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນ  ແລະ  ວິຊາການ.

ນັບແຕ່ທ້າຍ ປີ 1996  ຫາກາງ ປີ  1997

ສະພາກາແດງລາວ  ໄດ້ມີການປັບປຸງ  ແລະ ໄດ້ປ່ຽນຊື່ໃໝ່ຈາກ ສະພາກາແດງລາວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ມາເປັນອົງການກາແດງລາວ  ໃນປະຈຸບັນ ,  ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານກາແດງມີຄວາມກ້າວໜ້າ  ແລະ  ຂະຫຍາຍຕົວໄປຕາມທິດແນວທາງປຽ່ນ ການລົງທຶນຂອງພາກພຶ້ນ  ແລະ  ພາກສ່ວນອື່ນຂອງໂລກ.    ນອກນັ້ນ  ,  ຍັງມີການກະກຽມທາງດ້ານວັດຖຸປັດໃຈເພື່ອກ້າວເຂົ້າສັດຕະວັດທີ 21.

ໂດຍເຫັນໄດ້ສະພາບການສິ່ງແວດລ້ອມເງື່ອນໄຂເອື່ອຍອໍານວຍ   ແລະ  ສອດຄອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ອົງການກາແດງລາວ  ສະນັ້ນ, ໄດ້ມີການປັບປຸງພາລະບົດບາດ , ໜ້າທີ່ຄືນໃໝ່ເພື່ອເປັນພື້ນຖານທາງກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອປຽ່ນແທນດຳລັດ  188 / ນຍ  ຊຶ່ງເຫັນວ່າ: ມັນບໍສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຄວາມຈິງໃນປັດຈຸບັນ   ແລະ  ໃນອານາຄົດ.

ໃນວັນທີ  02 / 06 / 1997 ໄດ້ມີການສັບຊ້ອນ  ແລະ  ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້  ປະທານ ອົງການກາແດງລາວ ຄົນໃໝ່  ອິງຕາມ  ຕາມດໍາລັດເລກທີ  42  /  ນຍ  ລົງວັນທີ  02  ເມສາ  1997.  ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ   ທ່ານ  ດຣ  .  ສນີວຸຣັຊ  ສຣະມານີ  ເປັນປະທານອົງການກາແດງລາວຄົນໃໝ່ ເຂົ້າຮັບຜິດຊອບວຽກງານມະນຸດສະທຳຂອງອົງການກາແດງລາວ