ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1997

ເດືອນ  9 / 1997  ໄດ້ມີການເປີດ ກອງປະຊຸມໜ່ວຍພັກ ຂອງອົງການກາແດງລາວຄັ້ງທຳອິດຂຶ້ນ   ແລະ  ໄດ້ຕີລາຄາທົບທວນຄືນໝົດ ບັນດາຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ  ແລະ  ຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງໜ່ວຍພັກອົງການນີ້.  ຕໍ່ຈາກການສະຫຼຸບລາຍງານ,  ການຕີລາຄາສໍາເລັດແລ້ວ  ກໍມີການປ່ອນບັດຄຂັດເລືອກເອົາເລຂາໜ່ວຍພັກ ແລະ ຄະນະພັກຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນເພື່ອນຳພາວຽກງານຂອງອົງການ.

 • ບັນຫາທີ 1 :  ໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເທິງໃຫ້ອະນຸມັດດຳລັດກຽ່ວກັບພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ    ທີ່ຄືນໃໝ່ຂອງອົງການກາແດງລາວ ເພື່ອປຽ່ນແທນດຳລັດ  188 / ນຍ  ລົງວັນທີ  30 / 11 / 1993 ໂດຍເຫັນວ່າ: ມັນບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທ່າອຽ່ງລວມໃນຍຸກການປຽ່ນແປງໃໝ່ນີ້.
 • ບັນຫາທີ 2 :   ໃນໄລຍະລໍຖ້ານີ້, ທາງອົງການພວກເຮົາກໍໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮອບດ້ານຕາມດຳລັດເກົ່າ ແລະ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສະພາບການລວມພາຍໃນປະເທດຄື:

ກ. ການຂະຫຍາຍສາຂາຕ່າງແຂວງ

– ທ້າຍປີ  1997  ໄດ້ເປີດສາຂາຂຶ້ນ  4  ແຂວງຄື:

 • 2 ແຂວງ ພາກກາງ : ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ.
 • 2 ແຂວງ ພາກເໜືອ : ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.
 • ຕົ້ນປີ 1998 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນອີກ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງຫົວພັນ ແລະ  ແຂວງຊຽງຂວາງ
 • ທ້າຍປີ 1998: ເປີດສາຂາຂຶ້ນທີ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

1  ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ :

 • – ສູນບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ  ສົ່ງເລືອດແຫ່ງຊາດ  :
 • ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ  ກໍ່ສ້າງຫ້ອງຫຼັງໃຫມ່  ແລະ  ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ສາຂາກາແດງ ລົງສູ່ 5 ແຂວງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ:  ແຂວງຈຳປາສັກ  ,  ແຂວງສາລະວັນ  ,  ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ,  ແຂວງຄຳມ່ວນ  ແລະ  ແຂວງຫຼວງພະບາງ.
 • ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງກຽ່ວກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຈາກເລືອດ  ແລະ  ການສົ່ງເລືອດແຫ່ງຊາດ,  ຕາມດຳລັດ  ເລກທີ  84  /  ນຍ  ,  ລົງວັນທີ  31 / 10 / 1995
 • ລັດຖະບານໄດ້ອອກ ດຳລັດ ເລກທີ 001 / ນຍ , ລົງວັນທີ   06  ມັງກອນ  1998  ເພື່ອແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ສົ່ງເສີມການບໍລິຈາກເລືອດ – ສົ່ງເລືອດແຫ່ງຊາດ  ຊຶ່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ກຽ່ວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນ ປະທານ ໄດ້ແກ່  ທ່ານລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງແຮງງານ  ແລະ  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  ແລະ  ປະທານອົງການກາແດງລາວ  .  ກໍາມະການມີ  7  ທ່ານ  ຈາກຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນາທຳ  ,  ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ , ຫົວໜ້າຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ  ,  ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງກໍາມະບານລາວ  ແລະ  ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ  ຕາມການສະເໜີຂອງ  ອົງການກາແດງລາວ
 • ບັນດາ ຄະນະກຳມະການ  ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຊຸມກັນເປັນຄັ້ງທຳອິດເພື່ອຜ່ານພາລະບົດບາດ  ແລະ  ທິດທາງແຜນການໃນການເຄື່ອນໄຫວ  ແລະ  ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການຂອງການປຸກລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈ  ແລະ  ບໍ່ມີສິ່ງຕອບແທນ
 • ພິມເອກະສານ ກຽ່ວກັບການຈັດຫາເລືອດ  ,   ຄວາມປອດໄພຂອງເລືອດ   ,   ການວິໄຈເລືອດດ້ວຍຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ  .
 • ຂະຫຍາຍ ສູນບໍລິຈາກເລືອດລົງສູ່ຂັ້ນແຂວງ  ນອກຈາກຢູ່ນະຄອນວຽງຈັນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ  ,  ໂດຍອິງໃສ່ພົນລະເມືອງຫຼາຍ , ເປັນແຂວງໃຫຍ່ ແລະ ໃນນັ້ນໄດ້ຖືເອົາ  ຫ້ອງວິເຄາະ ຂອງໂຮງໝໍແຂວງເປັນຈຸໃຈກາງສຳຄັນໃນການບໍລິທາງດ້ານເຕັກນິກເປັນຕົ້ນຕໍຄື:
  • ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ
  • ໂຮງໝໍແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
  • ໂຮງໝໍແຂວງຫຼວງພະບາງ
  • ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ
  • ໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ
 • ສະຖິຕິການບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈ, ມາຮອດປັດຈຸບັນມີເຖິງ 20 %  ( 1998 )  ແລະ ຄາດວ່າແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2000, ການລະດົມແບບນີ້ຈະມີເຖິງ 30 – 40 %

2 ວຽກງານອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມ ແລະ  ການບໍລິການສຸກເສີນ:

       ມີໜ້າທີ່ສ້າງອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມປະຈຳຢູ່ໂຮງຮຽນ, ບ້ານຊຸມຊົນ ,ປະກອບຖົງຢາສຸກເສີມ ແລະ ສົ່ງເສີມບັນຫາກິລາຊາວໜຸ່ມ

 • ມີຈັກໜ່ວຍ
 • ຈໍານວນພົນລວມ
 • ມີຈັກໂຮງຮຽນ
 • ມີຈັກບ້ານ

3 ວຽຫງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ສົງເຄາະສຸກເສີນ

 • ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານກະກຽມຕອບໂຕ້ອຸປະຕິໄພ.
 • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນເວລາມີອຸປະຕິໄພເກີດຂຶ້ນ.
 • ສ້າງສາງຢູ່ແຕ່ລະພາກເພື່ອຮອງຮັບການແກ້ໄຂສຸກເສີນ.
 • ຊອກຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ.
 • ວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ:
  • ອົບຮົມການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ພະນັກງານລົງເຮັດວຽກຢູ່ 3 ແຂວງ ( PHC )  ( ແຂວງຫົວພັນ,ຊຽງຂວາງ ແລະ ຜົ້ງສາລີ ).
  • ສ້າງນັກອາສາສະໝັກຊ່ວຍຊຸມຊົນຂັ້ນຕົ້ນ ( CBFA / FA ) ຢູ່ 13 ແຂວງ.
  • ໂຄງການຈັດຫານ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະອານາໄມຄອບຄົວ.
  • ໂຄງການອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອຕໍ່ເພື່ອນ ເພື່ອປ້ອງກັນໂລກເອສ໌ ແລະ ພະຍາດທາງເພດສຳພັນ ( HIV / AIDS).

5  ວຽກງານໂຄສະນາຂ່າວສານ  ແລະ  ຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ :

 • ເຮັດວາລະສານກາແດງລາວປະຈຳ 2 ເດືອນ.
 • ສ້າງໂປດສະເຕີ 7 ຫຼັກການ ແລະ ແຜ່ນພັບກຽ່ວກັບປະຫວັດຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ  ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ, ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ແລະ ອົງການກາແດງລາວ.
 • ຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນ.
 • ຊອກຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນ.
 • ສ້າງຕັ້ງອາສາສະໝັກໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸປະຕິເຫດຕາມຖະໜົນ

6 ບັນດາອົງການກາແດງປະເທດເພື່ອນມິດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍໜູນ

ກ. ປະຈຳຢູ່ ສປປ ລາວ :

 • ຄະນະກໍາມະການກາແດງສາກົນ (  ICRC  )   ຊ່ວຍດ້ານທຶນຮອນ   ແລະ   ບົດຮຽນໃນການເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດອົງການກາແດງລາວ  ,  ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ  ,  ສືບທາວຫາຍາດຕິພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກຈາກກັນ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ອົງການກາແດງປະເທດສວີເດັນ , ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງໃນຊົນນະບົດ .
 • ອົງການກາແດງປະເທດແອສປາຍໂຍນ , ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍໜູນການພັດທະນາການພັດທະນາສາຂາກາແດງລາວ
 • ອົງການກາແດງປະເທດອັງກິດ , ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍພັດທະນາຂະໜາດນ້ອຍຕໍ່ຊຸມຊົນທຸກຍາກຢູ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ .
 • ອົງການກາແດງປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີຊ່ວຍເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
 • ສະພາກາແດງໄທ , ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານໂຄສະນາຈັດຫາເລືອດທີ່ປອດໄພ.
 • ອົງການມູນນິທິໂອສະກາແຫ່ງຍີ່ປຸ່ນ , ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
 • ອົງການກາແດງປະເທດ ສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ , ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນທາງດ້ານການແລກປຽ່ນຜູ້ແທນ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງອົງການນຳກັນໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກສະພາກາແດງປະເທດແດນມາກ.

ໃນຕໍ່ໜ້າ, ອົງການກາແດງລາວ ຈະມີແຜນການ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບບັນດາສະພາກາແດງປະເທດເພື່ອນມິດໃນບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອາຊຽນ   ແລະ  ນອກກຸ່ມອີກ  .  ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ  ແລະ  ຈຸດພິເສດຂອງອົງການກາແດງລາວ.